Impres­sum

Impres­sum

MDS Gate­ways Deutsch­land GmbH

Goe­thestr. 50A

10625 Ber­lin

Tele­fon: +49 (0)30 51300781 – 0

Tele­fax: +49 (0)30 51300781 – 5

eMail: information@mdsamiba.de

Geschäfts­füh­rer und Ver­ant­wort­li­cher gem. DL-InfoV: John Welnick

Han­dels­re­gis­ter: Amts­ge­richt Ber­lin-Char­lot­ten­burg HRB 133561

USt-IdNr.: DE279679599